Ο.Κ.Α.Δ.Ε

Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κυνοφίλων Αγγλικών Δεικτών Ελλάδος – The Setter Pointer Club of Greece με έδρα την Αθήνα ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Κ.Ο.Ε.)